. - โครงการฝึกอบรมตำรวจจราจร
www.mamboteam.com
หน้าหลัก
Saturday, 01 October 2016
 
 
โครงการฝึกอบรมตำรวจจราจร PDF พิมพ์ ส่งเมล์

Image

ผบก.ภ.จว.นครปฐม เปิดพิธีฝึกอบรมตำรวจจราจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ณ โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม (เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2548)

Image

โครงการฝึกอบรมตำรวจจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ. 2548

………………….

1. หลักการและเหตุผล

                 เนื่องจากปัญหาการจราจรในปัจจุบันนับวันจะมีความรุนแรง โดยเฉพาะการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก ทั้งปริมาณผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต และมูลค่าของทรัพย์สินที่เสียหาย สถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดนครปฐม ในปี 2547 มีผู้เสียชีวิต 312 คน บาดเจ็บ 18,711 คน อัตราการตายเท่ากับ 37.6 คนต่อประชากรแสนคน โดยรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุถึงร้อยละ 90.56 อันดับสองคือรถกระบะร้อยละ 5.24 ผู้ขับขี่ที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ ไม่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 35.02 เมาสุรา                ร้อยละ 12.30 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยร้อยละ 4.10 สถานที่เกิดเหตุสูงที่สุดคือ ทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 43.57 รองลงมาคือถนน ตำบล./หมู่บ้าน ร้อยละ 26.79 เป็นที่น่าสังเกตว่า ในเขตอำเภอเมืองสถิติสูงกว่าอำเภออื่นๆ อย่างมาก รวมผู้เสียชีวิตตลอดปีถึง 238 ราย และช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดคือ 16.00 – 23.59 น.

                การบังคับใช้กฎหมายสามารถลดอุบัติเหตุได้ประมาณร้อยละ 40 ดังนั้นจึงใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ ณ จุดที่มีการตรวจจับพร้อมกันไปด้วย เพื่อให้ผู้กระทำผิดตระหนักและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยจะมีการตั้งจุดตรวจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งจังหวัดตำรวจทางหลวง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขภัยจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลนครปฐม วิทยากรแกนนำประจำอำเภอ อปพร. อาสาสมัคร และภาคประชาชนตามเส้นทางที่เกิดเหตุบ่อยครั้ง

                ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมตำรวจจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสร้างสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจร่วมกับหน่วยงานอื่น ขึ้น

2. เป้าหมาย

                เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจและจราจร ที่ร่วมตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน  จำนวน 140 นาย

3. วัตถุประสงค์

                3.1  เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและความเข้าใจ  พ.ร.บ.จราจรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                3.2  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน
                3.3  เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้เกี่ยวข้อง

4. แนวทางปฏิบัติ

                จัดฝึกอบรม โดยวิทยากรจากตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และโรงพยาบาลนครปฐม

Image

5. งบประมาณ  

   

               ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จำนวน  64,600 บาท
              
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 2 มื้อ มื้อละ 50 บาท/คน 140 คน จำนวน  14,000  บาท
               - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ มื้อละ 150 บาท 140 คน    จำนวน  21,000  บาท
               - ค่าเช่าสถานที่/อุปกรณ์    จำนวน    3,600  บาท
   
           - ค่าวัสดุฝึกอบรม 100 บาท/คน 140 คน    จำนวน  14,000  บาท

               - ค่าวิทยากรบรรยาย 6 ชม. ชม.ละ 600 บาท   จำนวน    3,600  บาท

               - ค่าใช้สอยอื่นๆ     จำนวน    8,400  บาท

6. ระยะเวลาดำเนินการ  

               -จำนวน  1 วัน    โรงแรมริเวอร์ อ.เมือง จว.นครปฐม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                7.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้น และนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

                7.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน
               
7.3 อุบัติลดลง และความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินลดลง
                7.4 ประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มากขึ้น

Image

 

 
Top! Top!
.