สอบถาม >>> [หน้าหลัก] [หน้าแรก] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10 ] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]

 

การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิขอรับพระราชทาน

- ข้าราชการฝ่ายทหาร ตำรวจ ยศชั้นร้อยตรี ขึ้นไป

*** (หมายเหตุ : บุคคลผู้ทำลายชีพตนเองจะไม่ได้รับพระราชทานเพลิงศพและเครื่องประกอบเกียรติยศ)
 

ขั้นตอนการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

- เจ้าภาพหรือทายาทจะต้องจัดดอกไม้กระทง 1 กระทง ธูปไม้ระกำ 1 ดอก เทียน 1 เล่ม มีพานรองพร้อมไปกราบถวายบังคมลา พร้อมด้วยหนังสือกราบังคมลา

โดยติดต่อที่กองพระราพิธี สำนักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ พร้อมทั้งนำใบมรณบัตร

และหลักฐานที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด ไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี เพื่อการจัดชั้นของเครื่องเกียรติยศประกอบศพได้ถูกต้อง

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

- กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง โทร 0-2221-0873 , 0-2221-7182 และ 0-2222-2735

 

 

2