สอบถาม >>> [หน้าหลัก] [หน้าแรก] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10 ] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]

 

เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ตำรวจ

 

คุณสมบัติของสมาชิกฌาปนกิจสงเคาะห์ตำรวจ

1. เป็นข้าราชการตำรวจหรือลูกจ้างประจำของสำนักงานตำรวจแห่งาติที่รับราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับบรรจุ

2. คู่สมรสของขาราชการตำรวจหรือลูกจ้างประจำที่เป็นสมาชิกอายุไม่เกิน 45 ปี

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ตำรวจ

 

- บุคคลที่สมาชิกฌาปนกิจระบุชื่อเป็นผู้รับประโยชน์

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอรับเงิน

 

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการที่ไม่หมดอายุของทายาททุกคน พร้อมสำเนาที่มีข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตรรับรอง

สำเนาถูกต้อง

2. สำเนาทะเบียนบ้านของทายาททุกคน พร้อมสำเนาที่มีข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตรรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ใบมรณบัตร พร้อมสำเนาที่มีข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตรรับรองสำเนาถูกต้อง

4. ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า หรือใบเปลี่ยนชื่อขงทายาทที่เปลี่ยนแปลงนามสกุล พร้อมสำเนาที่มีข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตรรับรอง

สำเนาถูกต้อง

5. หากทายาทเป็นผู้เยาว์ ให้นำสูติบัตร พร้อมสำเนาที่มีข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตรรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมารดาลงนามยินยอมและมารดา

นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการที่ไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาที่มีข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตรรับรองสำเนาถูกต้อง

6. หากทายาทใดเสียชีวิต ให้นำใบมรณบัตร พร้อมสำเนาที่มีข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตรรับรองสำเนาถูกต้อง

 

ขั้นตอนการจ่ายเงิน

1. การรับเงินทดรองจัดการศพระยะแรก 150,000 บาท จ่าย ณ กองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น 10

- ให้ทายาททุกคนมารับเงินด้วยตนเอง

- หากทายาทคนใดไม่มา ให้จัดทำ กฌ.ตร.8 (หนังสือมอบอำนาจ) พร้อมถ่ายสำเนาบัตรพยาน/นายตำรวจ(รับรองสำเนาถูกต้อง

โดยข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร)

2. การรับเงินสงเคราะห์ส่วนที่เหลือ (งวดสอง)

- กองสวัสดิการจะมีหนังสือแจ้งทายาทและต้นสังกัดของผู้เสียีวิต เพื่อให้จัดเตรียมเอกสารและมารับเงิน ณ กองสวัสดิการ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น 10

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1. งาน1(งานทะเบียน) ฝ่ายสวัสดิการ1 สก. โทร 0-2205-0544-5 โทรสาร 0-2251-5947

2. งาน2(งานเก็บเงิน1) ฝ่ายสวัสดิการ1 สก. โทร 0-2205-0546 โทรสาร 0-2251-5952

3. งาน3(งานเก็บเงิน2) ฝ่ายสวัสดิการ1 สก. โทร 0-2205-1385 , 0-2251-6429

4. งาน4(งานจ่ายเงิน) ฝ่ายสวัสดิการ1 สก. โทร 0-2205-2540 , 0-2205-257 , 0-2251-5948

 

 

5