สอบถาม >>> [หน้าหลัก] [หน้าแรก] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10 ] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]

 

บำเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือ(ตามระเบียบ บ.ท.ช. พ.ศ.2521)

 

บำเหน็จความชอบ = การเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)

ค่าทดแทน = ค่าทดแทนการเสียชีวิต ค่าทดแทนการทุพพลภาพหรือพิการจนต้องออกจากราชการ ค่าทดแทนการสูญเสียอวัยวะ

การช่วยเหลือ = ค่าจัดการศพ เงินช่วยเหลือดำรงชีพผู้พิการทุพพลภาพขนาดหนักตามที่กำหนด ซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งต่อการประกอบอาชีพ

หรือดำรงชีพ ค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชยการป่วยเจ็บเป็นรายวัน

- ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคง/ป้องกันอธิปไต/รักษาควาสงบเรียบร้อยของประเทศ เช่น ปฏิบัติหน้าที่ป้องกัน ระงับ ขัดขวางหรือปราบปราม

การก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การป้องกันแนวชายแดน เป็นต้น

 

สถานที่ติดต่อเพื่อยื่นคำขอ

1. หน่วยงานต้นสังกัดของข้าราชการตำรวจ

2. ฝ่ายกำลังพล2 กองกำลังพล โทร 0-2205-2677-8 , 0-2205-2448 , 0-2205-2791

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร 0-2282-2700 โทรสาร 0-2281-0512

 

 

9