สาระน่ารู้
ปฏิบัติการช่วยฟื้น
คืนชีพ (CPR)

ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.
2547
ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ตำรวจไว้ใน
ลักษณะที่ 1 บททั่วไป มาตรา 6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคล
อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
ตำรวจจราจรไทย
- รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี
พระรัชทายาทผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์
ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
ดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติการตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา
- รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจหรือ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ตาม (1)(2)(3)(4) หรือ (5)เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาเว็บไซต์โดย
น.ส.ธิดารัตน์ แก้วเมืองทอง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม