สาระน่ารู้
ปฏิบัติการช่วยฟื้น
คืนชีพ (CPR)

ำนักงานตำรวจแห่งชาติ แบ่งส่วนราชการดังนี้ ก. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แบ่งเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ ดังต่อไปนี้

 • (๑) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
 • (๒) สำนักงานส่งกำลังบำรุง
 • (๓) สำนักงานกำลังพล
 • (๔) สำนักงานงบประมาณและการเงิน
 • (๕) สำนักงานกฎหมายและคดี
 • (๖) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
 • (๗) สำนักงานจเรตำรวจ
 • (๘) สำนักงานตรวจสอบภายใน

ข. กองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ ดังต่อไปนี้

 • (๑) กองบัญชาการตำรวจนครบาล
 • (๒) - (๑๐) ตำรวจภูธรภาค ๑ – ๙
 • (๑๑) ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • (๑๒) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
 • (๑๓) กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
 • (๑๔) กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
 • (๑๕) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • (๑๖) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
 • (๑๗) สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ
 • (๑๘) สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
 • (๑๙) สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • (๒๐) กองบัญชาการศึกษา
 • (๒๑) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
(๒๒) โรงพยาบาลตำรวจ
;
 
 
 
 
 
 
         
พัฒนาเว็บไซต์โดย
น.ส.ธิดารัตน์ แก้วเมืองทอง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม