สาระน่ารู้
ปฏิบัติการช่วยฟื้น
คืนชีพ (CPR)
https://www.facebook.com/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%
A0%E0%B8%B9%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%
E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1-349307748606407/?hc
_ref=ART8d-OxKGmbKOBrwtXRT63TK8qs1VH8ysEHTeg0Nqt--M2yD9ZlPAf81TVSUjAvAZ4
;
 
 
         
         
           
พัฒนาเว็บไซต์โดย
น.ส.ธิดารัตน์ แก้วเมืองทอง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม